Bài viết hướng dẫn

Trợ giúp

Cấu hình trình bày sản phẩm

Cấu hình trình bày sản phẩm: Cho phép bố trí bao nhiêu sản phẩm trên cùng một dòng, khoảng cách từng sản phẩm và bao nhiêu sản phẩm được thể hiện trên trang chủ website

Chọn Layout => click Home

  • WidgetStoreHomeItemNewer01:    cấu hình trình bày sản phẩm mới về
  • WidgetStoreHomeItemFeature01: cấu hình trình bày sản phẩm nổi bật

11-875854f4779cfe94efa47be0c11c8070.png

1. Cấu hình trình bày sản phẩm mới về:

Click 13-6e2b97e78c62228a27677fab9d247643.png cùng dòng WidgetStoreHomeItemNewer01 (dòng thứ nhất trong home) => xuất hiện bản cấu hình

11-bd1afcef69cdef509355c59eb5bb764a.png

Chọn thông số cho các mục:

  • Limit:          Số sản phẩm đươc thấy trên chủ website
  • Grid Items:  Số sản phẩm trên cùng một dòng
  • Grid Margin: Khoảng cách giữa các sản phẩm (chuẩn 20)

=> Lưu Lại

2. Cấu hình trình bày sản phẩm nổi bật

Click 13-6e2b97e78c62228a27677fab9d247643.png cùng dòng WidgetStoreHomeItemFeature01 (dòng thứ hai trong home) => thao tác tương tư cấu hình trình bày sản phẩm mới về => Lưu lại

11-c8c79d08b6b13b7dc1fc4fd00fc36a47.png

Hình ảnh sản phẩm được cấu hình theo thông số trên:

11-fc7882139df7edaa1c362062b05e2c30.jpg

Bài đăng khác

Processing...